Allmänna Villkor

Allmänna villkor – Gäller från 2020-04-01

Transportdeal AB är ett bolag med bas i Sverige som verkar på den
nordiska marknaden och som erbjuder e-handlare, grossister och
tillverkande företag möjlighet att dra nytta av volymavtal inom transportoch logistiktjänster.
Transportdeal AB är ett kunskapsföretag med hög kompetens inom
transport- och logistiktjänster och kan erbjuda ett brett utbud av
konsulttjänster, från att sköta er fraktbokning, e-handel, lagerhantering,
fraktupphandlingar och förtullningar till att agera logistikkonsult, optimera
era processer och upphandla logistiktjänster för kunders räkning.

ALLMÄNNA VILLKOR
1 GENERELLA VILLKOR
1. Transportdeal.se syftar på: Transportdeal AB, Box 90122, SE-12021 Stockholm, Sweden, Org nr 556074-3030, (nedan

”Transportdeal.se”).
2. Kund eller Kunden syftar på: En juridisk person eller en enskild näringsidkare som
har slutit Avtalet med Transportdeal.se om användande av Tjänsten.
3. Tjänsten syftar på: Den tjänst som Transportdeal.se erbjudit Kunden som framgår
av Avtalet. Särskilda villkor gäller för flertalet tjänster och dessa lämnas i så fall som
bilaga till detta avtal.
4. Avtalet syftar på: Det fullständiga avtalsförhållandet mellan Kund och
Transportdeal.se. Det vill säga detta avtal, eventuella särskilda villkor samt offert och
eventuella övriga bilagor inkluderade.
5. Dessa allmänna villkor gäller alla Transportdeal.se:s aktiviteter och tjänster som
utförs å kundens vägnar.
6. Transportdeal.se använder sig av underleverantörer som t.ex. Bring, DB Schenker,
DSV och UPS för att utföra Transportdeal.se:s uppdrag och tjänster. Transportdeal.se
försöker hantera kontakten med underleverantörerna å kundens vägnar. Dock kan
det beroende på situation uppstå tillfällen då det är nödvändigt för kunden att
kommunicera direkt med underleverantören.
7. Transportdeal.se följer regler och praxis inom logistikbranschen och tillämpar Nordiskt
Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser. Nuvarande bestämmelse heter NSAB
2015 och finns tillgänglig på https://www.transportforetagen.se/
8. Vid försäljning till konsument tillämpar Transportdeal.se de tvingande regler som
följer av tillämplig lagstiftning.
2 TRANSPORTDEAL.SE’S ROLL OCH ANSVAR
1. Transportdeal.se upphandlar volymavtal inom frakt- och logistiktjänster från
underleverantörer. Transportdeal.se erbjuder sedan avtalen till kunder.
2. Transportdeal.se ansvarar för priset för Tjänsten och priserna för frakt- och
logistiktjänsterna jämte kund. Transportdeal.se tillhandahåller prislistor till kund för
de avtal som kund är intresserad av.
3. Transportdeal.se har samarbetsavtal med underleverantörer (i det här fallet
speditörer). Alla frakter och logistiktjänster utförs av speditörerna i enlighet med
respektive speditörs villkor. Transportdeal.se samarbetar med speditörer som UPS,
Bring, DSV mfl. Totalt har Transportdeal.se ett 50-tal fraktavtal vilka täcker in land-,
sjö- och flygtransporter för inrikes frakter, import och export av varubrev, paket,
styckegods och pallar.
4. Transport- och logistiktjänsterna utförs av underleverantörerna i enlighet med
respektive leverantörs villkor. Transportdeal.se ansvarar således inte för kvaliteten
eller funktionen hos de varor eller tjänster som erbjuds via Tjänsten eller för att
kunden eller leverantören fullgör sina åtaganden.
5. Transportdeal.se frånsäger sig allt ansvar gällande försening, skador under
transport och utebliven leverans. I det här fallen instruerar Transportdeal.se kunden
hur reklamation skall göras jämte den berörda underleverantören.
6. Transportdeal.se ansvar enligt detta avtal är begränsat till högst det belopp som
Kunden betalat för Tjänsten.
3 ÅTKOMST TILL FRAKTAVTAL
1. Transportdeal.se gör fraktavtalen tillgängliga för kund via speditörens
bokningssystem och/eller via tredjepartsleverantör. Kund kan därmed välja att boka
frakterna via speditörens gränssnitt eller via ett system för transportadministration
(TA).
2. Transportdeal.se rekommenderar kund att använda TA-systemet Unifaunonline.se.
Vilka system som rekommenderas kan förändras över tid.
3. Kundens affärssystem kan genom orderkoppling anslutas till Unifaunonline.se.
4. Kund är ansvarig för användning och handhavande av det TA-system kunden väljer.
5. Transportdeal.se kan hjälpa till vid uppstart men det är kundens ansvar att känna till
speditörernas villkor samt boka korrekt i det bokningssystem kunden väljer att
använda. Eventuella felbokningar krediteras ej.
4 ABONNEMANGSVILLKOR
1. Abonnemangsavgift
a. För att utnyttja Tjänsten krävs att kunden har betalt abonnemangsavgiften
för Tjänsten.
2. Abonnemangsperioden
a. När kund köper ett abonnemang från Transportdeal.se får kund tillgång till
Tjänsten, det vill säga abonnemangets innehåll under en bestämd tidsperiod,
abonnemangsperioden, som börjar vid avtalsdatum underförutsättning att
betalning av abonnemangsavgiften sker i enlighet med betalningsvillkoren.

3. Uppsägning
a. Efter den första abonnemangsperioden förfaller avtalet om kunden inte
förnyar det, eller innan periodens utgång har registrerat sig för Autoförnyelse.
b. Om kunden har valt Auto-förnyelse förnyas abonnemanget per automatik när
perioden tagit slut. Abonnemanget kan sägas upp innan
abonnemangsperiodens slut genom att stänga av Auto-förnyelse av
abonnemanget.
c. Uppsägning till Transportdeal.se ska ske skriftligt. Transportdeal.se
återbetalar inte erlagd abonnemangsavgift om kunden säger upp
abonnemanget i förtid.
d. Transportdeal.se förbehåller sig rätten att avsluta abonnemanget utan
angivande av skäl, varvid Transportdeal.se dock har skyldighet att
återbetala eventuell abonnemangsavgift som belöper på den återstående
avtalstiden.
4. Auto-förnyelse
a. Vid förnyelse av abonnemanget börjar en ny abonnemangsperiod direkt när
den tidigare abonnemangsperioden slutar, och debiteringen fortsätter enligt
det förnyade abonnemangets villkor.
b. Ett abonnemang som redan upphört får inte förnyas utan det måste köpas på
nytt. Under mellantiden är abonnemangets innehåll inte tillgängligt.
Innehållet får inte heller räknas tillgodo i efterhand.
c. Ett abonnemang får inte förnyas per automatik (Auto-förnyelse) om kunden
har ej beviljats kredit.
5. Återköp
a. Kund får begära återköp av ett nytt abonnemang senast sju dagar efter
abonnemangsperiodens början, dock endast om kunden inte redan bokat eller
köpt någon frakt eller tilläggstjänst genom abonnemanget eller på annat sätt
börjat använda abonnemanget.
b. Kund får begära återköp av en förnyelse senast sju dagar efter den nya
abonnemangsperiodens början om kund betalat i förhand och i annat fall
senast sju dagar efter fakturadatumet på första fakturan som innehåller
avgifter för den förnyade prenumerationen, förutsatt att kund inte redan
bokat eller köpt någon frakt eller tilläggstjänst genom abonnemanget eller på
annat sätt använt abonnemanget efter den föregående
abonnemangsperioden slutade.
c. I samtliga andra fall får abonnemang ej returneras eller återköpas.
d. Transportdeal.se äger rätt att neka köp av abonnemang som kund tidigare
sagt upp eller returnerat.
5 PRISER OCH PRISLISTOR
1. Transportdeal.se tillhandahåller prislistor för respektive frakt- och logistiktjänst som
tillhandahålls som del av Tjänsten.
2. För prislistorna gäller följande:
a. Priserna är inklusive bränsletillägg om inget annat anges.
b. Priserna anges exklusive mervärdesskatt samt andra enligt lag
tillkommande skatter eller pålagor.
c. Priserna på försändelser utanför EU är momsfria.
d. Priset är utan tull och avgifter.
3. Prisförändringar kommuniceras till kund med en månads varsel, med undantag för
specifika tjänster som kan följa andra villkor.
6 KREDITPRÖVNING OCH BETALNINGSVILLKOR
1. Kreditprövning och bedömning av betalningsförmåga
a. Transportdeal.se gör sedvanlig kreditprövning av varje kund, vilket kan
omfatta kreditupplysning.
b. Bedömning av kundens betalningsförmåga görs löpande av alla kunder. Om
kunden har obetalda fakturor beaktas det totala beloppet av utestående
fakturor och värdet av pågående frakter som är bokade eller under
transport. Det totala värdet bedöms vid beslut om kunden fortsatt skall
beviljas kredit.
2. Kunder som inte beviljas kredit gör köp genom förskottsbetalning eller efter att
deposition har erlagts. Det samma gäller om krediten har dragits in pga obetalda
fakturor, eller pga att kreditprövning av annan orsak kommit fram till att kredit ej
kan beviljas.
3. Kunder som har beviljats kredit kan välja att köpa på faktura.
4. För fakturor som levereras via e-post tillkommer en faktureringsavgift på 0 kr.
5. För fakturor som levereras via brev tillkommer en faktureringsavgift på 60 kr (exkl.
moms). Avgiften kan justeras över tid.
6. Betalningsvillkoren för Transportdeal.se:s kunder är 10 dagar netto från
fakturadatum.
7. Fakturabeloppet ska vara Transportdeal.se tillhanda på det angivna datumet som
står på fakturan.

8. Vid försenad betalning:
a. Finns inte betalningen tillhanda på angivet förfallodatum har
Transportdeal.se rätt att påföra dröjsmålsränta räknat från förfallodatum.
b. Vid försenad betalning har Transportdeal.se rätt att debitera en
förseningsavgift.
9. En betalningspåminnelse kan komma att skickas till kundens e-postadress. Vid
betalningspåminnelse har Transportdeal.se rätt att debitera en påminnelseavgift.
Allmänna villkor – Gäller från 2020-04-01
5/6
10. Transportdeal.se äger rätt att efter påminnelse tillfälligt avbryta Tjänsten tills dess
Kund fullgjort sin betalning.
11. Transportdeal.se äger rätt att överlåta fordringar enligt detta avtal samt överlämna
fordringar till inkasso om betalning inte har gjorts trots påminnelse. Om ärendet
överlämnas till inkasso har Transportdeal.se rätt att debitera en inkassoavgift.
12. Om fakturor inte regleras i tid eller om Kund ej handlar i enlighet med detta avtal
har Transportdeal.se.se rätt att stoppa pågående frakter i enlighet med reglerna i
NSAB 2015 (https://www.transportforetagen.se/).
13. Transportdeal.se äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om Kund har
försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd.
7 FÖRSÄKRING
1. Transportdeal.se rekommenderar att Kunden har en transportförsäkring. När det
gäller sjöfrakt är detta ett krav. I det fall Kunden saknar en sådan försäkring kan
Transportdeal.se.se erbjuda ett förmånligt alternativ.
2. Transportdeal.se:s underleverantörer tillhandahåller i normalfallet
standardförsäkring i enlighet med NSAB 2015 (https://www.transportforetagen.se/).
För mer information om vad som gäller för specifik tjänst, se aktuella villkor från
berörd speditör.
8 BESTRIDAN
1. Bestridan skall senast göras inom 7 dagar från fakturadatum.
2. Bestridan skall ske enligt Transportdeal.se:s instruktioner. Normalfallet är att
bestridan lämnas över till, eller registreras direkt hos, den berörda speditören.
3. Bestridan skall alltid göras per sändning (ej per faktura).
4. Bestridan upphäver inte kundens skyldighet att betala fakturan jämte
Transportdeal.se. Oberoende om det är en eller flera sändningar som är fakturerade
på samma faktura så skall fakturan betalas av kund i sin helhet på förfallodag.
5. Kund kan följa upp handläggandet av ett bestridande genom direktkontakt med
berörd speditör. I vissa fall sker uppföljningen via Transportdeal.se. Uppföljning sker
utgående från sändningsnummer, kontonummer och/eller ärendenummer.
6. När ett bestridande godkänts av speditören betalar speditören krediteringen till
Transportdeal.se. Transportdeal.se krediterar därefter kund på nästkommande
faktura.
7. Det är alltid, utan undantag, speditörens beslut som gäller.
9 FORCE MAJEURE
1. Transportdeal.se ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om
fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet
som Transportdeal.se inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande
omständighet kan bl.a. anses blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller
annan offentlig reglering, krig, pandemi, naturkatastrof eller fel i större tele- eller
datanät.
10 ALLMÄNT
1. Det åligger båda parter att noggrant ta del av innehållet i detta avtal, samt dess
konsekvenser. Om ett fel i avtalet upptäcks av endera parter som leder till en parts
fördel, ska felet vara utan verkan oavsett om den som upptäcker felet varit i ond
eller god tro.
2. Ändring av eller tillägg till detta Avtal skall för att äga giltighet göras skriftligen och
undertecknas av båda parter.
3. Om Kund eller Kundens kund vill ta över personal från Transportdeal AB råder 1 års
karenstid.
11 JURISKIKTIONSORT
1. Detta avtal skall tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist med anledning av detta
avtal, som inte kan regleras genom ömsesidiga diskussioner, skall avgöras i
Stockholms tingsrätt och föras på svenska.
________________________

logo

x

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få våra senaste nyheter direkt i din inkorg.

* Personlig data kommer vara krypterad